Personvernerklæring

Denne personvernerklæringa forklarer kva slags personopplysningar vi samlar inn og korleis vi bruker dei.

Føremålet med vår handsaming av personopplysningar

I samband med kundeforhold må vi hente inn opplysningar som namn, adresse, epost, telefonnummer, personnummer, organisasjonsnummer og anna nødvendig informasjon knytt til utføringa av tenestene frå SIMAS. Dette er opplysningar vi nyttar for å handtere ditt kundeforhold. Du har rett til å krevje innsyn og retting av data vi har lagra om deg. Etter avsluttande kundeforhold, vil vi ta vare på data så lenge det er nødvendig, og for å kunne hjelpe deg med eventuell historikk, om du skulle ha behov for det.

Kunderegister

SIMAS IKS er ansvarleg for innhenting av hushaldningsavfall og berekning av avfallsgebyr i kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik. For å kunne utføre tenesta og sikre at gebyret blir riktig og sendt til rett adresse, nyttar vi opplysningar henta ut frå eigedomsregisteret til Kartverket. Vi nyttar personnummer for å sikre at vi hentar rett informasjon frå andre statlege og kommunale register. Personopplysningar i form av til dømes søknadar eller mail kan òg bli lagra i kunderegisteret dersom dette er relevant for utføring av renovasjonsarbeidet eller utrekning av avfallsgebyret.

Grunnlag for å samla inn opplysningar som er nødvendige for å utføra ei oppgåve i allmenn interesse eller utføra offentleg myndigheit som den behandlingsansvarlege er pålagt, følgjer av GDPR artikkel 6 nr 1 bokstav e og det er ikkje påkravd særskilt samtykke for å registrere opplysningane i vårt kundesystem.

Utlevering av personopplysningar til tredjepart

SIMAS IKS gir ikkje ut personopplysningar til andre enn den opplysningane omhandlar. Unntak frå dette kan skje dersom:

  • du har gitt SIMAS IKS løyve til å gi ut opplysningane.
  • vi får pålegg frå myndigheit eller domstol.
  • selskap som hjelper SIMAS IKS i å utføra tekniske eller administrativ drift treng opplysningane for å utføra arbeidet sitt.

Selskap som fell under det siste punktet i lista er underlagt avtalar om teieplikt samt databehandlaravtalar som sikrar at opplysningane er lagra på ein sikker måte og dermed ikkje kjem på avvegar. Døme på selskap som hjelper SIMAS IKS er slamrenovatør, som utfører slam tømmingar, og kredittselskap som tek seg av inkassovarsel.

Innsyn, retting og sletting av personinformasjon

Etter personvernreglane har du som privatperson krav på innsyn i dei opplysningane som er registrert om deg, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysningar.

Krav om innsyn eller retting kan gjerast ved å ta kontakt med SIMAS på post@simas.no.

Informasjonssikkerheit

Vi har gjennomført organisatoriske og tekniske rutinar og tiltak som skal sørgje for at dine personopplysningar ikkje kjem på avvege, ikkje vert endra utilsikta, og at dei er tilgjengelege ved behov.

Behandlingsansvarleg og kontaktinformasjon

Direktør i SIMAS IKS er ansvarleg for handsaming av personopplysningar. Vedkommande er ansvarleg for at det vert gjennomført internkontroll med omsyn til behandling av personopplysningar, og at evt. avvik frå gjeldande lovverk blir meldt inn og retta. Vi etterstrebar til ein kvar tid å følgje gjeldande regelverk for personvern i Noreg.

Har du spørsmål, ta kontakt på post@simas.no

Vi vil oppdatere personvernerklæringa dersom det er endringar i vår behandling av personopplysningar eller endringar i personvernregelverket. Endra personvernerklæring vil i slike tilfelle bli publisert på simas.no