Hageavfall og framande artar

Skal du rydde i hagen og veit ikkje heilt kva du skal gjere av hageavfallet, og ikkje minst korleis handtere avfallet frå svarelista artar?

Hageavfall er gratis å levere på våre hageavfallsplassar. Svartelitsta artar må du vere obs på, og levere desse i tette gjennomsiktige sekker på miljøstasjonen. Dersom du har plass i restavfallsdunken din heime, kan du også levere svartelista artar der. Hugs å bruke tett gjennomsiktig sekk også ved levering av svartelista artar i restavfallsdunken!

Ved å levera svartelista artar i tette gjennomsiktige sekker kan du hindra at plantar frå hagen din truar det biologiske mangfaldet. 

Truar biologisk mangfald

Spreiing av framande artar vert både globalt og nasjonalt sett på som ein av dei største truslane mot biomangfaldet. Mange av artane med høg risiko for å ta over stadeigne artar er importerte hageplantar som spreier frøa sine med vatn, vind eller ved flytting av jord og hageavfall. 

Døme på plantar som truar det biologiske mangfaldet vårt;

 • Kjempespringfrø – spreier seg lett langs vassdrag, fortrenger andre plantar og bidreg til erosjon.

 • Parkslirekne/kjempeslirekne – formeire seg med rotskot og stengelbiter og fortrenger andre plantar. Røtene kan veksa 3 meter nedover og 10 meter bortover!

 • Kjempebjørnekjeks/tromsøpalme – fortrenger andre plantar og har giftig plantesaft. Kvar plante kan produsera 50.000 frø!

 • Hagelupin – fortrenger andre plantar og endrar jordsmonnet. Frøa kan overleve 50 år i jorda!

Ver også obs på desse: Kanadagullris, russekål, gravmyrt, fagerfredløs, russesvalerot. 

Usikker på korleis dei ulike framande artane ser ut? Hjå Hageselskapet kan du sjå bilete og kjenneteikn på plantene.  Dei har også beskrive korleis du kan bekjempa plantene.

Her kan du levera hageavfallet ditt:

 • Aurland: Sogn Jord og Hagebruksskule

 • Høyanger: Rasvoll

 • Leikanger: Kvålen

 • Luster: Grandane, ved betongverk

 • Lærdal: Bergo

 • Sogndal: Festingdalen miljøstasjon

 • Vik: Vange

Hugs at det er forbode å dumpe hageavfall i naturen!

Meir informasjon: