Oppgjer av renovasjonsgebyr ved kjøp og salg av eigedom

Den som er registert eigar, det vil sei heimelstakar, av ein eigedom er ansvarleg for at renovasjonsgebyret vert betalt. Dette gjeld også for eventuelt ubetalte renovasjonsgebyr for tidsrommet før ny eigar kjøpte eigedomen.

Eit ubetalt renovasjonsgebyr er eit hefte på eigedomen. Ved overtaking av eigedom er det difor viktig å passa på at renovasjonsgebyr vert avrekna mellom kjøpar og seljar. Dersom eigedomsmeklar vert bruk, vil dei som regel gjera dette, i motsett fall må kjøpar og seljar sjølv avrekna. SIMAS har ikkje ansvar for dette oppgjeret og føretek ikkje avrekning mellom seljar og kjøpar.

Hugs:

  • å avrekna oppgjeret for renovasjonsgebyr mellom kjøpar og seljar av ein eigedom, gjerne med bistand frå eigedomsmeklar.
  • å meld adresseendring til skatteetaten.