Spørsmål og svar

1. Kvar leverer eg lyspærer?

Du kan levere inn lyspærer til butikkar som sel lyspærer eller til miljøstasjonen. Alle typar lyspærer skal leverast inn.

2. Kvar leverer eg batteri?

Brukte batteri kan du levere til alle typar butikkar som sel batteri. Du kan også levere batteri til miljøstasjonen. Hugs å levere inn alle typar batteri.

3. Korleis vert renovasjonsgebyret fastsett?

Fastsetting av renovasjonsgebyret vert gjort etter reglar i Forureiningslova. Fastsetting skjer etter sjølvkostprinsippet og etter prinsippet om at forureinar skal betala. Det betyr at alle kostnadar knytt til hushaldningsrenovasjon skal betalast av innbyggjarane. Alle fortenester og eventuelt overskot tilhøyrer innbyggjarane. Overskot vert som regel avsett i forn for neste års rekneskap.

Det er kommunestyre i den enkelte kommune som vedtek renovasjonsgebyret. Gebyret dekkjer blant anna:

 • Innsamling av avfall frå husstandane
 • Omlasting og transport av avfallet
 • Ein miljømessig god slutthandsaming av avfallet
 • Drift av miljøstasjonar
 • Drift av returpunkt
 • Administrasjon

Renovasjonsgebyret vert påverka av blant anna avfallsmengdene, det vil sei kor mykje avfall som vert samla inn og handsama. Kort godt innbyggarane kjeldesorterer har også innverknad. Det er til dømes noko forteneste på sortert emballasje og papiravfall, medan usortert restavfall er relativt kostbart å handsama.

4. Eg har selt eigedommen min. Kvifor får eg likevel faktura?

SIMAS fakturerer den som til ei kvar tid er registrert som eigar av eigedommen. Det er reistert eigar, heimelstakar, som er ansvarleg for at renovasjonsgebyret vert betalt. Dette gjeld også for eventuelt ubetalte renovasjonsgebyr for tidsrommet før ny eigar kjøpte eigedommen.

Eit ubetalt renovasjonsgebyr er eit hefte på eigedommen. Ved overtakting av eigedom er det difor viktig å passa på at renovasjonsgebyr vert avrekna mellom kjøpar og seljar. Dersom eigedomsmeklar vert brukt, vil dei som regel gjera dette, i motsett fall må kjøpar og seljar sjølv avrekna. SIMAS har ikkje ansvar for dette oppgjeret og føretek ikkje avrekning mellom seljar og kjøpar.

5. Eg ynskjer å endra størrelse på dunken. Kva gjer eg?

Ynskjer du å tinga større dunk, kan du få dette mot ein auke i gebyret. Du kan tinga dunk på simas.no eller ta kontakt på post@simas.no

6. Dunken min er øydelagd. Kostar det noko få ein ny?

Ta kontakt med SIMAS for å få ny dunk. Denne tenesta vert dekka av renovasjonsgebyret om skaden vart påført under tøming eller ved normal slitasje.

7. Går alt i same haugen, sjølv om me kjeldesorterer?

Nei, avfallet vert haldt separat heilt fram til sluttbehandling. Ved innsamling vert det nytta renovasjonsbilar som har to kammer. Bilen kan difor ta med fleire typar avfall på same tur, t.d. restavfall i eit kammer og våtorganisk avfall i det andre kammeret. Ved anlegget i Festingdalen vert avfallet lasta om i større bilar, og sendt til sluttbehandling.

8. Korleis tingar eg nytt abonnement?

Ta kontakt med SIMAS for å tinga nytt abonnement. Hugs å oppgje gards og bruksnummer på eigedommen.

9. Når er miljøstasjonen open?

Du kan finne oversikt og opningstider av miljøstasjoner HER.

10. Kvar får eg tak i plastknytesekker?

Plastknytesekker til plastemballasje vert utlevert ved tømming ein gong i året. Om ein ikkje har fått på utlevering kan ein hente ut gratis på tenestetorg eller miljøstasjon innan 1 månad (i Vik kun på miljøstasjonen, på tenestetorget i Høyanger kun i gratisperioden elles på miljøstasjonen). Etter utleveringsperioden må ein kjøpe desse.

11. Kan eg setja ut fleire sekker med plastemballasje på hentedag?

Ja, det er gratis å levera plast på renovasjonsruta for private.

12. Dunken min er ikkje tømt på tømedag. Kva gjer eg?

Ta kontakt med SIMAS og meld frå om manglande tøming. Manglande tømming kan óg varslast via appen Min Renovasjon.

Me treng fylgjande opplysningar: Adresse, kommune, telefonnummer, kva type avfall som ikkje er vorte tømt.

Hugs at dunken skal vera sett ut før kl 07.00 om morgonen og at den ikkje kan vera overfylt.

13. Kva skal eg bruka rullen med plastsekker til?

I plastsekken skal du samla rein og tørka plastemballasje. Plastsekken vert henta på renovasjonsruta saman med papp og papir.

14. Kva gjer eg med asbest/eternitt?

Du kan levera små mengder på miljøstasjonen, større mengder må leverast på anlegget i Festingdalen. Asbesten må vera pakka inn i plast. Privatpersonar leverar inntil 1000 kg pr. år gratis. Utover dette vert det teke betalt for avfallet og eventuelt transport inn til Festingdalen.

15. Kvar skal eg kasta isopor?

Isopor skal sorterast som restavfall, noko eldre isopor skal sorterast som farleg avfall. Spør på miljøstasjonen om de er usikre.

16. Kva vert dekka av renovasjonsgebyret?

 • Henting av restavfall, våtorganisk avfall, plastemballasje, papp og papir
 • Utkøyring og vedlikehald av dunkar
 • Drift av miljøstasjonane ilag med eigarkommunane
 • Drift av kompostanlegg
 • Tømming av avfall frå returpunkt og miljøstasjonar
 • Informasjonsarbeid for renovasjonstenesta
 • Sakshandsaming i samband med avfallsforskrifta
 • Avhending av avfall for vidare gjenvinning

17. Kvar kan eg kjøpa ekstrasekk til restavfall?

På miljøstasjonen eller ved å kontakta SIMAS. Sekker kostar kr. 80,-. Prisen dekker innsamling og transport av fylt sekk, samt behandling av avfallet. Sekken kan setjast ut ilag med restavfallsdunken ved neste ordinære tømming.

18. Når har eg tøming av avfall?

Avfallskalendar finn du på simas.no. Finn ditt rutenummer nedst på kalenderen, og finn rutenummeret igjen inni kalenderen. Sjå på fargen for å finne ut kva type avfall som skal hentast på di rute denne dagen.

Last ned appen Min Renovasjon og få varsel om tømming direkte på telefonen.

19. Kvar blir det av avfallet?

 • Matavfallet vert kompostert i kompostanlegget i Festingdalen.
 • Restavfallet vert sendt til forbrenningsanlegg i Sverige for energiutnytting
 • Papp, papir og drikkekartong vert pressa, og sendt vidare til sortering og gjenvinning til nytt papir
 • Plastemballasjen vert pressa, sendt vidare til sortering og gjenvinning av nye plastprodukt
 • Jern vert sendt til sortering, og vert til nye jernprodukt
 • Trevirke vert sendt til Sverige for energiutnytting
 • Farleg avfall vert sortert og sendt til godkjent behandlingsanlegg
 • Elektrisk og elektronisk avfall vert sendt vidare til El-retur for gjenvinning
 • Hageavfall vert kverna og brukt som struktur i kompostanlegget
 • Glas- og metallemballasje vert sendt til gjenvinning, og vert til nye glas- og metallprodukt

20. Når er det slamtømming i mi kommune?

Sjå oversikt her

21. Kvar kan eg levera farleg avfall?

Farleg avfall kan leverast på miljøstasjonen. Dette er gratis for private hushald inntil 1000 kg pr. år, medan næringskundar har deklarasjonsplikt og må betala.

22. Kvifor må eg levera restavfall i blank sekk på miljøstasjonen?

For at SIMAS lettare skal kunne vurdera sorteringa. På denne måten er det lettare å plukke ut farleg avfall og elektrisk og elektronisk avfall frå restavfallet. Les meir om sortering på miljøstasjonen her.

23. Korleis kan eg oppretta avtalegiro?

Du kan oppretta avtalegiro ved å ta kontakt med banken din, eller oppretta avtalegiro sjølv i nettbanken.

24. Kvar får eg tak i bøtte til matavfall?

Du får kjøpt bøtte til matavfall på miljøstasjonen.

25. Kva kostar det å levera avfall på miljøstasjonen?

Sjå prisoversikt her.

26. Kva er minstegebyr?

Det er ein minimumspris for levering av avfall for private hushald, som er vedteke i kvar kommune.

27. Kvifor må eg betala for å ha heimekopost?

Fylkesmannen krev at SIMAS har oversikt over kven som heimekomposterer. Gebyret for heimekompost er 75% mindre enn om du skulle hatt ein våtorganisk dunk. Gebyret dekker også flis etter behov, som kan hentast på miljøstasjonen i kvar kommune.

28. Kva gjer eg med blinkesko?

Alle produkt som går på straum eller batteri vert rekna som eleketrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) når dei skal kastast. Alle slike produkt kan leverast gratis til forhandlar som sel tilsvarande produkt. Det er ikkje krav om å kjøpa noko for å levera. EE-avfall kan også leverast gratis på miljøstasjonen.

29. Korleis sorterer eg barberskumboksar, hårskumboksar og andre sprayboksar?

Desse skal sorterast som farleg avfall og kan leverast gratis miljøstasjonen.

30. Kva gjer eg med slakteavfall?

SIMAS har ikkje høve til å ta imot slakteavfall. Slakteavfall skal ikkje kastast i behaldaren de har heime, og SIMAS har heller ikkje mogelegheit til å ta imot slakteavfall på miljøstasjonane. Ta kontakt med dykkar lokale veterinær for råd om handtering. Besøk gjerne Norsk Protein si heimeside for meir informasjon.

31. Bestille avfallsbehaldarar til nytt hus?

SIMAS får mange bestillingar på avfallsbehaldarar til hus som ikkje har fått mellombels bruksløyve eller ferdigattest.

Før SIMAS kan levere ut avfallsbehaldarar til nyoppførte bustader, skal det liggja føre mellombels bruksløyve eller ferdigattest frå kommunen. Kopi av bruksløyve/ferdigattest vert sendt SIMAS når slikt løyve/attest vert gjeve av kommunen. Dersom dette ikkje ligg føre er bruken ulovleg og SIMAS vil ikkje kunne levere ut avfallsbehaldarar.

Me opplyser òg om at avfallsbehaldarar skal stå att på eigedomen når ein flytter. Om ein flytter inn i nyoppsett hus eller til eit hus utan avfallsbehaldarar skal det bestillast nye hjå SIMAS.