Satsar for renovasjonsgebyr 2019


Prisen er inkludert 25 % meirverdiavgift.

Kommunalt påslag på renovasjon og slam

Leikanger kommune: Dekkjer underskot på tenesteområdet: kr. 130,- inkl. mva. for år 2019.

Sogndal kommune:

Renovasjon: kr 242,50,- inkl. mva. pr. eining pr. år for 2019 dekkjer:

 • Del av sentrumsrenovasjonen, innsamling av avfall i dei "grøne avfallsboksane" i Sogndal.

 • Deltaking i FOU innan renovasjon.

 • Kontroll og vedlikehald av fakturagrunnlaget for renovasjonsbetaling.

 • Juridisk bistand i samband med spørsmål om renovasjonsbetaling og andre lovtolkingar innan renovasjon

 • Del av administrative kostnader på tenesteeining kommunalteknikk.

Slam: kr. 95 inkl. mva. pr. eining pr. år for 2019 dekkjer:

 • Administrative kostnader til sakshandsaming av avlaup i sprett bebygging.

 • Kontroll og vedlikehald av fakturagrunnlaget for slambetaling.

 • Juridisk bistand i samband med spørsmål om slambetaling og andre lovtolkingar innan slamhandtering.

 • Del av administrative kostnader på tenesteeining kommunalteknikk.

Luster kommune:

Renovasjon: kr. 208 inkl. mva. pr. eining pr. år for 2019 dekkjer:

 • Del av «sentrum/badeplass/utfartsområdet-renovasjon», innsamling av avfall/opprydding.

 • Kontroll og vedlikehald av fakturagrunnlaget for renovasjonsbetaling.

 • Juridisk bistand i samband med spørsmål om renovasjonsbetaling og andre lovtolkingar innan renovasjon

 • Del av administrative kostnader på tenesteeiningane.

Slam: kr. 104 inkl. mva. pr. eining pr. år for 2019 dekkjer:

 • Administrative kostnader til sakshandsaming av avlaup i sprett bebygging.

 • Kontroll og vedlikehald av fakturagrunnlaget for slambetaling.

 • Juridisk bistand i samband med spørsmål om slambetaling og andre lovtolkingar innan slamhandtering.

 • Del av administrative kostnader på tenesteeiningane.

 • Dekking av kostnader med oppføljing av vassforvaltningsplan, der eit tiltak er utslepp frå private avløpsanlegg, ettersyn og kontroll av anlegg.

Lærdal Kommune:

Renovasjon: kr. 175 inkl. mva. pr. eining pr. år for 2019.
Slam: kr. 128,75 inkl. mva. pr. eining pr. år for 2019