Satsar for renovasjonsgebyr 2018


Prisen er inkludert 25 % meirverdiavgift.

Kommunalt påslag på renovasjon og slam

Vik kommune: Dekkjer etterdrift av Røyrvik deponi: kr. 150,- inkl. mva. for år 2018.

Leikanger kommune: Dekkjer underskot på tenesteområdet: kr. 125,- inkl. mva. for år 2018.

Sogndal kommune:

Renovasjon: kr 233,75,- inkl. mva. pr. eining pr. år for 2018 dekkjer:

 • Del av sentrumsrenovasjonen, innsamling av avfall i dei "grøne avfallsboksane" i Sogndal.
 • Deltaking i FOU innan renovasjon.
 • Kontroll og vedlikehald av fakturagrunnlaget for renovasjonsbetaling.
 • Juridisk bistand i samband med spørsmål om renovasjonsbetaling og andre lovtolkingar innan renovasjon
 • Del av administrative kostnader på tenesteeining kommunalteknikk.

Slam: kr. 91,25 inkl. mva. pr. eining pr. år for 2018 dekkjer:

 • Administrative kostnader til sakshandsaming av avlaup i sprett bebygging.
 • Kontroll og vedlikehald av fakturagrunnlaget for slambetaling.
 • Juridisk bistand i samband med spørsmål om slambetaling og andre lovtolkingar innan slamhandtering.
 • Del av administrative kostnader på tenesteeining kommunalteknikk.

Luster kommune:

Renovasjon: kr. 195 (156,- eks. mva.) for 2017 dekkjer:

 • Del av «sentrum/badeplass/utfartsområdet-renovasjon», innsamling av avfall/opprydding.
 • Kontroll og vedlikehald av fakturagrunnlaget for renovasjonsbetaling.
 • Juridisk bistand i samband med spørsmål om renovasjonsbetaling og andre lovtolkingar innan renovasjon
 • Del av administrative kostnader på tenesteeiningane.

Slam: kr. 97,50 (78,- eks. mva.) for 2017 dekkjer:

 • Administrative kostnader til sakshandsaming av avlaup i sprett bebygging.
 • Kontroll og vedlikehald av fakturagrunnlaget for slambetaling.
 • Juridisk bistand i samband med spørsmål om slambetaling og andre lovtolkingar innan slamhandtering.
 • Del av administrative kostnader på tenesteeiningane.
 • Dekking av kostnader med oppføljing av vassforvaltningsplan, der eit tiltak er utslepp frå private avløpsanlegg, ettersyn og kontroll av anlegg.
   

Lærdal Kommune:

Renovasjon: kr. 168,75 (135,- eks. mva)
Slam: kr. 123,75 (99,- eks. mva)