Ny Renovasjon- og slamforskrift for SIMAS IKS

Ny forskrift er vedteken av SIMAS sine eigarkommunar, og er gjeldande frå 01.01.2017. 

Tidlegare forskrift frå 01.01.2002 er evaluert då området SIMAS arbeider i, med avfall og avfallshandtering, er i rask utvikling. Styresmaktene har mål om å leggja til rette for miljømessig gode løysingar med fokus på avfallsreduksjon og gjenvinning. SIMAS ser på avfall som ressursar i eit kretsløp. Med dette som bakgrunn er forskrifta no fornya.  

Søknadar som kjem inn frå 01.03.2017 vert handsama etter ny forskrift.

Forskrifta kan de lesa her:

www.simas.no/lover-og-forskrifter/ 

www.lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2016-12-15-1909